Báo cáo kiểm toán nội bộ được nêu tại Điều 16, Nghị định số 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán Nội bộ

Qua nội dung bài viết này, kiểm toán Thành nam sẽ share đến chúng ta đọc: các quy định vềBáo cáo truy thuế kiểm toán nội cỗ - Mẫu báo cáo Kiểm toán nội bộ.

Bạn đang xem: Báo cáo kiểm toán nội bộ


I. Report kiểm toán nội bộ

1. Báo cáo kiểm toán nội cỗ của đơn vị phải được đúng lúc lập, xong và gởi cho:

a) cỗ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ sở thuộc thiết yếu phủ so với bộ, cơ sở ngang bộ, cơ sở thuộc bao gồm phủ;

b) chủ tịch Ủy ban quần chúng tỉnh, tp trực nằm trong trung ương so với Ủy ban quần chúng tỉnh, tp trực nằm trong trung ương;

c) Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

d) Hội đồng quản lí trị, Hội đồng thành viên, quản trị công ty, Ban kiểm soát, tổng giám đốc (Giám đốc) so với doanh nghiệp;

đ) Các bộ phận khác theo nguyên lý của Quy chế truy thuế kiểm toán nội bộ của 1-1 vị.

2. Report kiểm toán nội bộ phải trình bày rõ:

Nội dung kiểm toán,Phạm vi kiểm toán;Những đánh giá, tóm lại về văn bản đã được kiểm toán và cơ sở đưa ra các ý loài kiến này;Các yếu ớt kém, tồn tại, các sai sót, vi phạm, kiến nghị các biện pháp sửa chữa, khắc chế sai sót và cách xử lý vi phạm;Đề xuất các biện pháp hợp lý và phải chăng hóa, cải tiến quy trình nghiệp vụ;Hoàn thiện chủ yếu sách cai quản rủi ro, cơ cấu tổ chức tổ chức của đơn vị chức năng (nếu có).

3. Report kiểm toán nội bộ phải gồm ý kiến của ban lãnh đạo bộ phận/đơn vị được kiểm toán. Trong trường hợp cỗ phận/đơn vị được truy thuế kiểm toán không thống nhất với hiệu quả kiểm toán, report kiểm toán nội bộ đề nghị nêu rõ chủ ý không thống nhất của bộ phận/đơn vị được kiểm toán và lý do.

4. Báo cáo kiểm toán nội bộ phải có chữ ký của trưởng phi hành đoàn hoặc Trưởng nhóm kiểm toán hoặc bạn phụ trách cuộc kiểm toán. Trường đúng theo đi thuê thực hiện kiểm toán nội cỗ thì report kiểm toán nội bộít duy nhất phải có chữ ký kết của người thay mặt theo điều khoản hoặc fan được ủy quyền với đóng vết (nếu có) của đối chọi vị cung cấp dịch vụ. Quanh đó ra, report kiểm toán rất có thể có chữ ký của không ít người có liên quan khác của đơn vị hỗ trợ dịch vụ tùy thuộc vào thỏa thuận của các bên.

5. Report kiểm toán nội bộ hàng năm:

Báo cáo truy thuế kiểm toán nội bộ hàng năm phải bao gồm chữ ký của người phụ trách truy thuế kiểm toán nội bộ. Vào thời hạn 60 ngày tính từ lúc ngày xong xuôi năm tài chính, bạn phụ trách truy thuế kiểm toán nội bộ phải gửi báo cáo kiểm toán hàng năm là report tổng hợp kết quả thực hiện tại kế hoạch kiểm toán nội bộ của năm trước cho các đối tượng người sử dụng quy định trên khoản 1 Điều này. Report kiểm toán hàng năm phải nêu rõ: kế hoạch truy thuế kiểm toán đã đề ra; quá trình kiểm toán đã có được thực hiện; tồn tại, không đúng phạm phệ đã được phân phát hiện; giải pháp mà kiểm toán nội cỗ đã con kiến nghị; đánh giá về hệ thống điều hành và kiểm soát nội bộ tương quan đến hoạt động được truy thuế kiểm toán và lời khuyên nhằm hoàn thành hệ thống kiểm soát nội bộ; tình hình triển khai các biện pháp, loài kiến nghị, khuyến cáo của truy thuế kiểm toán nội bộ.

II. Mẫu report Kiểm toán nội bộ

Kiểm toán Thành phái mạnh xin chia sẻ đến bạn đọc Mẫu report Kiểm toán Nội bộ cho khối hệ thống các ngân hàng thương mại, trụ sở Ngân hàng quốc tế như sau:

TÊN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, bỏ ra NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc---------------

Số:....../.........

......, ngày... Tháng... Năm...

BÁO CÁOVỀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ

(Năm...)

Kính gửi: bank Nhà nước Việt Nam

I. Nội dung kiểm toán, phạm vi kiểm toán nội bộ:

II. Hiệu quả kiểm toán nội bộ:

1. Tình hình tuân thủ cơ chế, chính sách, vẻ ngoài nội cỗ về giám sát của cai quản cấp cao, điều hành và kiểm soát nội bộ, thống trị rủi ro và review nội bộ về mức đủ vốn của ngân hàng thương mại, đưa ra nhánh ngân hàng nước ngoài.

Xem thêm: Chỉnh Startup Win 7 - Vô Hiệu Hóa Phần Mềm Khởi Động Cùng Windows

2. Tính ưa thích hợp, vâng lệnh quy định của luật pháp của cơ chế, chính sách, phương tiện nội bộ về thống kê giám sát của quản lý cấp cao, kiểm soát và điều hành nội bộ, quản lý rủi ro và reviews nội cỗ về mức đầy đủ vốn.

3. Tồn tại, tinh giảm và những kiến nghị so với Hội đồng quản lí trị, Hội đồng thành viên, tgđ (Giám đốc).

4. Những nội dung không giống (nếu có).

III. Tác dụng tự đánh giá kiểm toán nội bộ của ngân hàng thương mại:

1. Đánh giá kết quảthực hiệnkiểm toán nội bộ trong thời hạn báo cáo.

2. Đánh giá phương tiện nội bộ của Ban kiểm soát điều hành (bao gồm cả công dụng rà soát, review tính phù hợp hợp, tuân thủ quy định của pháp luật của biện pháp nội bộ của Ban kiểm soát)trong năm báo cáo.

3. Những kiến nghị của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, tgđ (Giám đốc), cá nhân, thành phần đối với truy thuế kiểm toán nội bộ đã được thực hiện, chưa được tiến hành trong năm báo cáo.

IV. Tác dụng thực hiện những kiến nghị về kiểm toán nội bộ của ngân hàng Nhà nước, tổ chức triển khai kiểm toán chủ quyền và những cơ quan chức năng khác:

1. Các kiến nghị đã thực hiện.

2. Những kiến nghị chưa thực hiện.

V. Đề xuất, ý kiến đề nghị với bank Nhà nước:

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI(Ký và ghi rõ họ tên, đóng góp dấu)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁPCỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI,CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI(Ký với ghi rõ bọn họ tên, đóng dấu)

Tải Mẫu báo cáo Kiểm toán nội cỗ tại đây:

*

Qua nội dung bài viết này, kiểm toán Thành phái nam sẽ share đến bạn đọc: các quy định vềBáo cáo truy thuế kiểm toán nội bộ - Mẫu report Kiểm toán nội bộ.