thọ lắm xa rồi bản thân lại gặp gỡ nhau! nhị đứa không hề ngày vui cùng cả nhà Giờ anh vui bước bên ai ?? Còn tôi lòng vẫn chưa phai.. ái tình xưa những chua cay.!! Anh gồm thương gì đáng nhớ đầu tiên!!! nhì đứa xây mộng một ngày phải duyên. Đời em sương gió gian nan... Đời anh lụa gấm cao sang. Nên tình ái vô vọng lìa tan. ĐK:Ngày xưa chạm mặt gỡ nhau chi. Trăm năm hỏi có duyên gì xuất xắc không. Một người đẹp bước mặt ai. Còn ta cá biệt nghe lòng ... Xao xuyến ..!!! nhị đứa quay phương diện tựa không phải quen. Khơi gò tro tàn làm đưa ra đau thêm. Bài ca tôi viết đến tim, ước xin thượng đế vô biên. Mang lại suốt đời con được search quên.

Bạn đang xem: Lời bài hát gặp lại cố nhân


Update Required to lớn play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: 9 Cách Sửa Lỗi The Application Was Unable To Start Correctly 0Xc00007B Windows 7

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.