CS1: 17B hàng Lược, trả Kiếm, Hà Nội

CS2: 1236 Đường Láng, Đống Đa, HN(gần ngã tư láng – ước Giấy)

Xưởng: 42 ngõ 242 Phú Viên, nhân tình Đề, Long Biên, Hà Nội


*

Hoa Cưới cầm tay HT-219

450.000đ


*

Hoa Cưới cầm tay HT-609

500.000đ


*

Hoa cầm tay HT-619


Liên hệ


*

Hoa cầm tay HT-440


350.000đ


*

Hoa Cưới di động cầm tay HT-621

450.000đ


Hoa Cưới di động HT-625

500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-623


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-629


Liên hệ


Hoa Cưới di động HT-631

Liên hệ


Hoa Cưới di động HT-632

Liên hệ


Hoa Cưới cầm tay HT-630

900.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-633

Liên hệ


Hoa Cưới di động HT-622

500.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-624

500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-626


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-627


700,000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-634

LIên hệ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-635

Liên hệ


Hoa Cưới cầm tay HT-636

Liên hệ


Hoa Cưới cầm tay HT-637

700.000đ


Hoa Cưới di động HT-620

Liên hệ


Hoa Cưới cầm tay HT-253

450.000đ


Hoa cầm tay HT-401


450.000đ


Hoa di động HT-617


500.000đ


Hoa cầm tay HT-420


400.000đ


Hoa di động HT-618


650.000đ


Hoa di động HT-628


Liên hệ


Hoa cầm tay HT-614


Liên hệ


Hoa cầm tay HT-616


Liên hệ


Hoa di động cầm tay HT-408


450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-613


Liên hệ


Hoa di động HT-608 (Theo mùa)


900.000đ


Hoa di động cầm tay HT-403


600.000đ


Hoa di động HT-400


700.000đ


Hoa cầm tay HT-239


800.000đ


Hoa di động cầm tay HT-314


900.000đ


Hoa di động HT-591


500.000đ


Hoa cầm tay HT-592


600.000đ


Hoa cầm tay HT-598


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-593


900.000đ


Hoa di động cầm tay HT-421


400.000đ


Hoa di động cầm tay HT-419


450.000đ


Hoa cầm tay HT-590


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-412


600.000đ


Hoa cầm tay HT-404


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-202


800.000đ


Hoa cầm tay HT-329


900.000đ


Hoa di động cầm tay HT-422


400.000đ


Hoa di động cầm tay HT-511


450.000đ


Hoa cầm tay HT-410


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-416


600.000đ


Hoa di động HT-406


700.000đ


Hoa cầm tay HT-224


800.000đ


Hoa di động cầm tay HT-218


900.000đ


Hoa di động HT-426


400.000đ


Hoa di động cầm tay HT-424


450.000đ


Hoa cầm tay HT-414


500.000đ


Hoa cầm tay HT-423


600.000đ


Hoa cầm tay HT-407


700.000đ


Hoa di động HT-237


800.000đ


Hoa di động cầm tay HT-234


900.000đ


Hoa cầm tay HT-433


400.000đ


Hoa di động HT-431


450.000đ


Hoa cầm tay HT-417


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-425


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-409


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-204


800.000đ


Hoa di động HT-217


900.000đ


Hoa di động cầm tay HT-551


400.000đ


Hoa di động cầm tay HT-439


450.000đ


Hoa cầm tay HT-418


500.000đ


Hoa di động HT-430


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-413


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-225


800.000đ


Hoa cầm tay HT-213


900.000đ


Hoa cầm tay HT-572


400.000đ


Hoa di động HT-444


450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-427


500.000đ


Hoa cầm tay HT-437


600.000đ


Hoa cầm tay HT-415


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-110


800.000đ


Hoa cầm tay HT-229


900.000đ


Hoa di động HT-347


400.000đ


Hoa cầm tay HT-446


450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-429


500.000đ


Hoa di động HT-441


600.000đ


Hoa di động HT-428


700.000đ


Hoa cầm tay HT-341


400.000đ


Hoa di động cầm tay HT-454


450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-435


500.000đ


Hoa cầm tay HT-448


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-432


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-308


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-463


450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-436


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-453


600.000đ


Hoa di động HT-434


700.000đ


Hoa cầm tay HT-538


450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-438


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-460


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-540


450.000đ


Hoa di động HT-442


500.000đ


Hoa di động HT-461


600.000đ


Hoa di động HT-449


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-541


450.000đ


Hoa cầm tay HT-443


500.000đ


Hoa cầm tay HT-465


600.000đ


Hoa cầm tay HT-451


700.000đ


Hoa cầm tay HT-543


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-445


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-466


600.000đ


Hoa cầm tay HT-467


700.000đ


Hoa cầm tay HT-545


450.000đ


Hoa cầm tay HT-447


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-470


600.000đ


Hoa di động HT-473


700.000đ


Hoa di động HT-561


450.000đ


Hoa di động HT-452


500.000đ


Hoa cầm tay HT-471


600.000đ


Hoa cầm tay HT-554


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-555


450.000đ


Hoa di động HT-455


500.000đ


Hoa di động HT-474


600.000đ


Hoa di động HT-571


700.000đ


Hoa di động HT-562


450.000đ


Hoa di động HT-456


500.000đ


Hoa cầm tay HT-534


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-577


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-568


450.000đ


Hoa cầm tay HT-458


500.000đ


Hoa di động HT-536


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-580


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-569


450.000đ


Hoa cầm tay HT-459


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-542


600.000đ


Hoa di động HT-513


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-576


450.000đ


Hoa di động HT-462


500.000đ


Hoa di động HT-547


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-312


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-579


450.000đ


Hoa di động HT-464


500.000đ


Hoa cầm tay HT-548


600.000đ


Hoa cầm tay HT-351


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-584


450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-468


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-549


600.000đ


Hoa cầm tay HT-342


700.000đ


Hoa di động HT-585


450.000đ


Hoa cầm tay HT-469


500.000đ


Hoa di động HT-550


600.000đ


Hoa di động HT-201


700.000đ


Hoa di động cầm tay HT-589


450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-472


500.000đ


Hoa cầm tay HT-552


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-207


700.000đ


Hoa cầm tay HT-507


450.000đ


Hoa cầm tay HT-535


500.000đ


Hoa cầm tay HT-553


600.000đ


Hoa di động HT-220


700.000đ


Hoa cầm tay HT-509


450.000đ


Hoa di động HT-556


500.000đ


Hoa di động HT-558


600.000đ


Hoa cầm tay HT-203


700.000đ


Hoa cầm tay HT-509


450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-556


500.000đ


Hoa di động cầm tay HT-558


600.000đ


Hoa di động HT-560


600.000đ


Hoa di động cầm tay HT-477


500.000đ


Hoa cầm tay HT-478


500.000đ


Hoa di động HT-502


450.000đ


Hoa di động cầm tay HT-500


450.000đ


Hoa Cưới di động HT-281

450.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-254

450.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-214

450.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-205

450.000đ


Hoa Cưới di động HT-250

450.000đ


Hoa Cưới di động HT-269

400.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-240

400.000đ


Hoa Cưới di động HT-265

450.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-267

600.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-263

600.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-179

500.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-252

450.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-186

500.000đ


Hoa Cưới di động HT-259

400.000đ


Hoa Cưới di động HT-102

350.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-262

450.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-260

450.000đ


Hoa Cưới di động HT-255

700.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-270

450.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-271

450.000đ


Hoa Cưới di động HT-233

800.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-257

600.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-227

600.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-230

Liên Hệ


Hoa Cưới di động HT-238

600.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-236

800.000đ


Hoa Cưới di động HT-223

700.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-261

800.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-159

600.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-161

700.000đ


Hoa Cưới di động HT-266

900.000đ


Hoa Cưới di động HT-164

550.000đ


Hoa Cưới di động cầm tay HT-228

700.000đ


Hoa Cưới cầm tay HT-226

900.000đ


Hoa di động Cô Dâu HT-163

500.000đ


Hoa Cưới HT-313


600.000đ


Có thể chúng ta quan tâm: Thuê xe pháo Cưới – Hoa trang trí Xe Cưới – Hoa Tay Cô Dâu – Tráp Ăn Hỏi – Tráp Dạm Ngõ – Hoa Trang Trí Phòng Cưới – Phông Cưới – Nhà Bạt Đám Cưới – Cổng Hoa Cưới


Với hoa cưới chũm tay, cô dâu rất có thể chọn hoa tươi hoặc hoa lụa rất nhiều giúp tôn vinh vẻ đẹp của mình. Thường xuyên sẽ gạn lọc hoa tươi là chính bới sự phong phú và đa dạng trong chủng loại mã, màu sắc và tươi vui hơn. Tuy nhiên, hoa thay tay bằng lụa cũng đều có những ưu điểm độ bền cao, sử dụng thoải mái và dễ chịu ko bị dập, lại rất có thể giữ lại có tác dụng kỷ niệm.

Bạn đang xem: Mẫu hoa cầm tay cô dâu

1. Hoa cầm tay cô dâu dạng tròn

Có thể nói đấy là kiểu hoa cưới di động phổ biển khơi nhất, vày kiểu dáng nhỏ dại gọn, 1-1 giản, dịu nhàng không gây vướng víu khi vậy trên tay đi lại. Hoa cầm tay dạng tròn được kết thành từ nhiều loại hoa, nhiều màu sắc khác nhau theo tứ tự thành những lớp hình trạng tròn. Đặc điểm: kiến thiết đơn giản, gọn gàng hoa được cắm vào trong 1 khối mút tròn không nên để cả cuống, tay cố nhẹ, dễ dãi chụp hình ảnh ở bất kỳ góc độ nào, phối hợp nhiều các loại hoa với lại màu sắc cuốn hút cho bó hoa cưới cố kỉnh tay. Hoa tương thích cho hình dạng hoa di động cầm tay dạng tròn: hoa hồng, hoa lan, hoa ly, hoa đồng tiền…

2. Hoa cưới cầm tay dáng ngắn

Hoa cưới di động dáng ngắn bao gồm nhiều bông hoa được xếp theo thiết bị tự cao thấp khác nhau quanh trục tròn, những bông hoa xòa ra tạo nên thành hình mái vòm. Kiến thiết hoa vậy tay mẫu mã này bạn thuận lợi kết hòa hợp nhiều các loại hoa lá không giống nhau hoặc chỉ sử dụng 1 nhiều loại duy nhất. Phần cuống hoa sẽ được thắt dây ruy băng mềm dịu nữ tính. Hoa phù hợp cho đẳng cấp hoa cưới cầm tay dáng ngắn: hoa hồng, hoa mẫu mã đơn, hoa thược dược…

3. Hoa di động cầm tay cô dâu dạng thác nước

Đây là hình dáng hoa cưới vậy tay thông dụng ở các nướ Châu Âu, phần hoa to được xếp nghỉ ngơi trên đỉnh và nhỏ dại dần xuống phía bên dưới và kết thành từ không ít bông hoa mập nhỏ. Xây đắp hoa di động dạng này hơi cổ điển, lịch sự trọng, phần đuôi rũ dài vận động uyển gửi theo nhịp cách của cô dâu mạng lại vẻ thướt tha, mượt mại. Nhiều loại hoa phù hợp cho kiểu hoa di động cô dâu dạng thác nước: hoa lan trắng, hoa hồng, hoa lily…

Ngoài những yếu tố trên, khi lựa chọn hoa cưới cầm tay cô dâu buộc phải phải chăm chú một vấn đề sau:

+ Chọn hoa cầm tay cùng tông với phong thái trang trí tiệc cưới: font nền tô điểm tiệc cưới hầu hết sẽ theo một tông màu nền chủ đạo, đồng nhất từ khăn trải bàn, nền, rạp cho đến cổng hoa và phục trang cô dâu chú rể. Do thế, khi chọn hoa cưới di động cô dâu cần phải tương xứng với phong cách trang trí tiệc cưới sẽ có đến cho mình sự kết hợp hoàn hảo và tuyệt vời nhất nhất.

Xem thêm: Tổng Hợp Tất Cả Các Dòng Laptop Dell Hiện Nay, Những Mẫu Laptop Dell Đáng Mua Nhất 2022

+ Chọn hoa di động cô dâu phù hợp với cỗ váy cưới: Để đem lại một vẻ rất đẹp hoàn mỹ nhất cho cô dâu trong thời gian ngày cưới, không chỉ còn trang điểm, phục trang và phụ kiện, hoa di động cầm tay cô dâu cũng cần phù hợp với vẻ bên ngoài trang phục tiến bộ hay truyền thống, váy white color hay màu đỏ. Một bóa hoa cưới cầm tay đẹp và phù hợp sẽ làm nàng dâu càng thêm khá nổi bật và tuyệt vời nhất trong ngày trọng đại.

+ Chọn hoa cưới di động cầm tay theo mùa: Với mỗi mùa trong năm sẽ sở hữu được những các loại hoa riêng mang lại nhiều vẻ đẹp không giống nhau và cũng tác động lớn đến chi phí bó hoa núm tay. Đó cũng là lý do các cô dâu hãy lựa chọn hoa di động cầm tay theo mùa để bảo đảm an toàn có một bó hoa đẹp lại bảo vệ tính khiếp tế.